برنامه دوره دانستن (مهر الی آذر 98)

🔻🔻🔻 دانستن 63 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 6 تا 8 آذر
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲
‎ ‌
‎ ‌‎🔻🔻🔻 تکمیلی دانستن 62 🔻🔻🔻

✅ تهران
🔸برگزاری : 5 مهر
🔹راهنمایی و ثبت نام:
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۱۸۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۳۹۸
۰۲۱ ۴۴۳۸۳۲۱۲

🆔لینک گروه آشنایی با همایش دانستن:
https://t.me/joinchat/BfwqND9F8-A-JQTrb0UG5Q